Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň je účastníkom výrubového konania, ktoré súvisí s prípravami na stavbu protihlukovej steny v Radvani. V prílohách si môžete stiahnuť dokumenty ohľadom tohto výrubového konania.

V prílohe si môžete stiahnuť Spravodaj Občianskej rady Radvaň za rok 2019.

Pozývame Vás na zasadnutie občianskej rady Radvaň, ktoré sa bude konať dňa 4. februára (v utorok) 2020 o 18.00 hod. v budove auly Zdravotníckej Univerzity na Bernolákovej ulici

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Slovo pre hostí

  4. Riešenie MHD Malachovská cesta - otočka

  5. Návrh riešenia vnútro blokov

  6. R1 – zelená protihluková stena

  7. Podnety občanov

  8. Karneval - informácia

  9. Rôzne, diskusia

  10. Uznesenie, záver

 

Roman Miškár

predseda Občianskej rady Radvaň

www.bbradvan.sk

Na zasadnutí sme riešili nasledovné body 

* obstarať projekt na revitalizáciu verejného parku Radvanských v areáli kaštieľa Radvanských
* informácia o schválení príspevku z rozpočtu MsZ BB vo výške 2 € na občana ( predtým 1,5 € )
* schválenie dotácie na futbalový turnaj
* príprava podujatia Karneval
* návrh zmien cyklotrasy Hušták - Radvaň
* informácia o prenajatých priestorov
* doplnenie kamerového systému
* a ďalšie podnety viď. zápisnica
+ harmonogram o zbere objemného odpadu

... sme tu pre Vás Občianska rada Radvaň