Zhrnutie pripomienok obyvateľov a stanovisko OR Radvaň

Na základe dohody medzi Mestom Banská Bystrica, spracovateľom štúdie a zástupcami obyvateľov, bolo predĺžené pripomienkovanie k návrhu štúdie. Spracovateľ do upraveného riešenia už zakomponoval aj niektoré pripomienky, ktoré odzneli na verejnom stretnutí a zároveň dodal aj návrhy dvoch anketových lístkov dňa 9. augusta, s tým že je na OR Radvaň zabezpečiť distribúciu a komunikáciu s obyvateľmi. Vzhľadom k tomu, že bol na stretnutiach veľmi nízka účasť, OR Radvaň sa rozhodla, že v rámci dotazníkovej ankety spracovateľa štúdie predloží občanom aj vlastnú anketu k samotnému riešeniu. Dotazníky a linky na ich štúdiu boli zverejnené prostredníctvom web stránky OR Radvaň a FB skupín or radvaň Radvančania a Aktívna Radvaň a zároveň boli distribuované aj e-mailom na správcov bytov vo vchodoch 5-43 na Bernolákovej s prosbou o ich distribúciu obyvateľom, čo bolo aj splnené.

Zhrnutie pripomienok k urbanisticko-krajinárskej štúdii

Celkovo bolo vyzbieraných 51 ručne vyplnených dotazníkov, predovšetkým vďaka veľmi aktívnej spolupráci a angažovanosti pani Darji Pružiakovej správkyne bytov 21-43, a 85 dotazníkov bolo spracovaných a dodaných elektronicky s významnou podporou technického zabezpečenia Tomašom Teicherom.

Z ankety OR Radvaň je zrejmé, že najvyššiu mieru podpory má pešie prepojenie Bernolákovej ku škôlkam, park s prameňmi a ihriská. Naopak najnižšiu mieru podpory má návrh stojísk bicyklov pri vchodoch (a to hlavne z dôvodu nepochopenia ich funkcie) a riešenia parkovania. Z ankety spracovateľa sú zrejmé preferencie umiestnenia aktivít na promenáde i druhy výsadby drevín pre ovocný sad.

Výsledky ankety tvoria prílohy tejto správy.

Stanovisko OR Radvaň

 

 • Najvážnejší problém sa ukazuje parkovanie, hlavne lokalizácia parkovacieho domu a zrušenie nelegálneho státia na Bernolákovej 5-9. Je nevyhnutné exaktnejšie vyčísliť potreby státia a ich realizáciu. Nepovažujeme zjednosmernenie okruhu okolo škôlok za opodstatnené. Navrhujeme, aby k tejto téme bolo samostatné verejné stretnutie, tak ako to aj pán hlavný architekt avizoval. Odporúčame omnoho dôslednejšiu a aktívnejšiu i adresnejšiu propagáciu tohto podujatia.
 • Pridávame aj našu požiadavku na doplnenie prístavby k výmenníkovej stanici z východnej strany pre sociálne a skladové priestory. Tiež aj potrebu dôslednejšieho grafického rozlíšenia ponechanej a navrhovanej zelene a odstránenie pútača pri zástavke MHD.
 • OR Radvaň odporúča nasledovnú etapizáciu realizácie štúdie:
  1. Realizácia parku vo svahu so sadom a všetkými doplnkovými aktivitami
  2. Realizácia parkovacej politiky a parkovania
  3. Vybudovanie centrálneho priestoru a dobudovanie a úprava ihrísk
  4. Promenáda s aktivitami a dokompletovanie zelene

Tento návrh vychádza jednak z výsledkov prieskumu a hlavne potreby vyššieho
zapojenia obyvateľov do návrhu riešenia promenády a zabezpečenia jej údržby.

V Banskej Bystrici 23.8 2023
Za realizačný tím Erika Karová, Pavol Miklóši, Peter Rusnák a Tomáš Teicher.