Novinky

Rokovanie pozostávalo z troch celkov:

 • Koncepčné východiská pre zlepšenie klimatickej pohody
 • Spájanie OR v záujme podpory opatrení voči zmene klímy na sídliskách
 • Námet pre vlastnú aktivitu OR

Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň je účastníkom výrubového konania, ktoré súvisí s prípravami na stavbu protihlukovej steny v Radvani. V prílohách si môžete stiahnuť dokumenty ohľadom tohto výrubového konania.

V prílohe si môžete stiahnuť Spravodaj Občianskej rady Radvaň za rok 2019.

Pozývame Vás na zasadnutie občianskej rady Radvaň, ktoré sa bude konať dňa 4. februára (v utorok) 2020 o 18.00 hod. v budove auly Zdravotníckej Univerzity na Bernolákovej ulici

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Slovo pre hostí

 4. Riešenie MHD Malachovská cesta - otočka

 5. Návrh riešenia vnútro blokov

 6. R1 – zelená protihluková stena

 7. Podnety občanov

 8. Karneval - informácia

 9. Rôzne, diskusia

 10. Uznesenie, záver

 

Roman Miškár

predseda Občianskej rady Radvaň

www.bbradvan.sk

Stránky