Pripomienky k návrhu stavby Rýchlostná cesta R1- protihluková stena Banská Bystrica

Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň zaslalo kompetentným inštitúciám pripomienky ku návrhu stavby protihlukovej steny v Banskej Bystrici. OZ vo svojom liste zohľadnilo podnety členov Občianskej rady Radvaň. Zaslané boli nasledovné pripomienky:

Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň ako zástupca občanov sídliska Radvaň predkladá k predmetnému návrhu stavby nasledovné pripomienky:
- v maximálnej miere, aspoň priamo popri bytovej výstavby, zohľadniť zvýšenie estetickej náročnosti na realizáciu, aby stavba nepôsobila v priestore ako bariéra,
-  ako súčasť protihlukových opatrení požadujeme v úseku od Radvanskej križovatky po čerpaciu stanicu OMV položiť tzv. tichý asfalt - asfaltový koberec s prírodným kaučukom a tkaninou a znížiť rýchlosť v tomto úseku na 60km/hod,
- prekládky inžinierskych sieti realizovať tak, aby boli výpadky dodávok energií a vody minimalizované
- po ukončení realizácii protihlukovej steny urobiť merania hluku a do územného rozhodnutia zakotviť povinnosť eliminácie zisteného nadmerného hluku - hlavne vo vyšších poschodiach obytných domov

V prílohách PDF nájdete aj oficálne dokumenty súvisiace s oznámením o začatí územného konania ako aj technickú a sprievodnú správu. (Dokumenty Občianskej rade poskytla pani poslankyňa Priehodová, pripomienky členov OR zapracovali pán Rusnák a pán Miškár).