Zápisnica zo zasadnutia občianskej rady 6.10.2015

Priložené súbory: 

ZÁPISNICA

zo stretnutia Občianskej rady Radvaň v Banskej Bystrici,

konaného dňa 6.10.2015

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady

2. Zmeny v zložení občianskej rady

3. Večer pre seniorov

4. Informácia o výstavbe multifunkčného ihriska

5. Príprava Rámcového plánu na rok 2016

6. Tlačený spravodaj OR

1. Otvorenie občianskej rady

Predseda občianskej rady p. Daniel Hanko privítal hostí a oboznámil prítomných s programom stretnutia. Prítomní boli členovia 12 členovia občianskej rady Daniel Hanko, Erika Karová, Peter Novanský, Lenka Lapinová, Anton Jankovič, Soňa Orosová, Anna Švecová, Marián Lietava, Peter Rusnák, Anna Povinská Dušan Bók, Ján Chlumecký, ďalej hostia Tomáš Teicher, Gabriela Tokárska a Anna Křemenová a poslanci MsZ Ing. Ľudmila Priehodová arch., Ing. Igor Kašper a Milan Smädo. Zo zasadnutia sa ospravedlnili Miroslava Kamenská, Jana Galicová, Ivana Barlíková, Ján Moravčík, Roman Miškár, Marián Fáber, Maroš Vincenc a poslanci MsZ Ing. Lucia Skokanová, PhDr.Vladimír Sklenka PhD, Ing. Hana Kasová.

2. Zmeny v zložení občianskej rady

Na predošlom zasadnutí Občianskej rady Radvaň sa členovia uzniesli, že podajú na Výbor mestských častí (volebný obvod č.4) Návrh na odvolanie a pribratie členov občianskej rady Radvaň. O požiadavke rokovali mestskí poslanci 24.9.2015 na septembrovom zasadnutí Výboru mestských častí. Zatiaľ požiadavka nebola schválená. Páni poslanci Milan Smädo a Ing. Igor Kašper vysvetlili, že tak vážnu zmenu je vhodné vykonať po diskusii so samotnými zástupcami občianskej rady. Na rokovaní výboru ale nebol prítomný žiadny člen občianskej rady Radvaň, preto prišli na zasadnutie občianskej rady a vypočuli si dôvody odvolávania. Prítomní členovia poslancom pripomenuli, že členstvo v rade zaniká podľa schválenia neúčasťou 3-krát bez ospravedlnenia na pravidelných stretnutiach občianskej rady. Ide o pravidlo dohodnuté členmi Občianskej rady Radvaň a informovali aj o tom, že niektorí členovia neboli na zasadnutí doteraz ani raz. Dokonca členovia OR zdôraznili aj odstúpenie 5 členov, ktorí o to požiadali sami a napriek tomu neboli odvolaní.

Prítomní poslanci p. Milan Smädo a p. Igor Kašper sľúbili zvolať rokovanie výboru mestských častí do konca mesiaca október 2015, aby prerokovali a odsúhlasili zmeny v zložení občianskej rady. Občianska rada Radvaň je stále neuznášania schopná, a preto požiadali členovia OR poslancov o čo najrýchlejšie vybavenie, nakoľko je na ďalšom zasadnutí potrebné schváliť Rámcový plán na rok 2016. Pani Karová zaktualizuje zoznam členov OR, a tento zoznam bude zaslaný členom Výboru mestských častí (volebný obvod č.4) na prerokovanie.

3. Večer pre seniorov

Pán poslanec Milan Smädo sa ponúkol zistiť, či je možné presunúť akciu z októbra na november, a či s tým nie sú spojené problémy pri zúčtovaní výdavkov za akciu. Spomedzi členov občianskej rady sa vytvorila užšia skupina, ktorá bude organizovať Večer pre seniorov. Členmi užšej skupiny sa stali: p. predseda Hanko, p. Jankovič, p. Švecová, p. Karová, p. Lapinová, p. Novanský.

Na zasadnutí občianskej rady zazneli niektoré návrhy ohľadom programu a spôsobe informovania o akcii. P. Jankovič navrhol osloviť CVČ Yamaha, ktoré pôsobí v priestoroch ZŠ Radvanská. Konkrétne detaily budú dohodnuté v rámci užšej skupiny. Predbežne sa stanovilo, že termínom bude 27.10 2015 alebo 11.11. 2015. Termín konania akcie dohodne predseda p. Daniel Hanko a bude informovať členov OR.

4. Informácia o výstavbe multifunkčného ihriska

Pán poslanec Ing. Igor Kašper informoval prítomných o plánovanej výstavbe multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy v Radvani. Reálny termín dokončenia výstavby je jar 2016.

5. Príprava Rámcového plánu na rok 2016

Pán poslanec Milan Smädo informoval o tom, že existujú snahy o zmenu financovania projektov na sídliskách. V súčasnosti podpora projektov funguje tak, že jednotlivým občianskym radám je pridelená konkrétna finančná čiastka. O konkrétnych projektoch sa rozhoduje na úrovni občianskej rady. Podľa nových zmien by o projektoch a financiách mali rozhodovať predstavitelia mesta. Pán poslanec Milan Smädo vyslovil nesúhlas proti takejto zmene. Prítomní členovia rady tiež súhlasia so zachovaním súčasného modelu.

P. Karová predložila členom občianskej rady návrh Rámcového plánu a akcie, ktoré by boli organizované v roku 2016 a požiadala prítomných nech na najbližšie zasadnutie prídu s návrhmi do Rámcového plánu na ďalší rok.

Navrhnuté projekty v predbežnom rámcovom pláne:

• maľovanie detského ihriska

• futbalový turnaj “O Radvanský pohár”

• večer pre seniorov

• Mikuláš

• deň detí

• vianočný punč

• chodecké preteky pre deti ZŠ

• tlačový spravodaj

• koše na psie exkrementy na Kalinčiakovej ulici

• výmena lezeckej steny pri Tihányiovskom kaštieli

6. Tlačený spravodaj OR

Na tvorbe tlačeného spravodaja sa bude podieľať redakčná rada – Ing. Peter Rusnák, Marián Fáber, Erika Karová, Tomáš Teicher. P. Karová informovala prítomných členov o došlých cenových ponukách na spravodaj a o tom, že sa vyberie najlepšia cenová ponuka na spravodaj, ako aj grafik.

7. Rôzne

Policajné hliadky – v minulosti občianska rada žiadala mestskú políciu, aby zvýšila počet hliadok v Radvani. Pán Hanko potvrdil, že polícia na sídlisku hliadkuje niekoľkokrát za noc. Mestská polícia nemá kapacity na zvýšenie počtu hliadok v Radvani. Občianska rada bude opätovne kontaktovať mestskú políciu, ako aj pána primátora, aby sa našli kapacity pre väčšiu kontrolu sídliska. Polícia (alebo mestské orgány) by mali kontaktovať aj majiteľov problémových pozemkov, kde sa pravidelne schádzajú vandali, a kde pravidelne dochádza ku kriminalite.

• Pán Rusnák informoval, že bude pozvaný na rokovanie Dopravnej komisie ohľadom jeho analýzy parkovacích miest na území Radvane.

• Pripomenulo sa, že na minulej schôdzi pán poslanec Sklenka sľúbil zistiť, či bude možné používať jedno parkovacie miesto pre viac ako jedno auto – tak aby mohla 1 parkovacie miesto ľubovoľne používať jedna rodina.

Stav ihriska na Kalinčiakovej ulici – pán Smädo pripomenul, že firma ZAaRES, ktorá sa zlúčila s Športovou správou ihrísk má nedostatok finančných prostriedkov. Za súčasného stavu je nereálne, aby firma stíhala udržiavať ihriská. Spolu s pani poslankyňou Priehodovou sľúbili, že budú bojovať za zvýšenie rozpočtu mesta pre údržbu ihrísk. Či už bude údržbu vykonávať ZAaRES, alebo iná firma.

Vyčnievajúce konáre na chodníkoch a cestách – pán Smädo informoval, že ide o zodpovednosť mesta. Uviedol príklad  cesty na Pršiansku terasu, keď sa správca cesty a majiteľ pozemku (VÚC a urbár) odkazujú jeden na druhého.

• Pripomenulo sa, že pán Sklenka sľúbil na minulom stretnutí overiť, či možno vytvoriť parkovacie miesta na bývalom výjazde z R1 na Radvanskú ulicu.

• Pán Smädo s pánom Jankovičom zistia, či možno premiestniť odpadkové koše na Poľnej ulici podľa požiadaviek obyvateľov Poľnej ulice.

• Pán Novanský otvoril tému schodiska na Bernolákovej ulici smerom ku škôlkam. Pán Smädo informoval, že ak sa podarí

vybudovať schodisko tak, že bude na pozemku mesta, mesto preberie zodpovednosť za jeho údržbu.

• Pani Povinská informovala, že mesto nedostatočne odstránilo neporiadok po upratovaní parkoviska na Námestí Ľudovíta Štúra. V budúcnosti treba zlepšiť informovanie obyvateľov o pripravovanom upratovaní na parkoviskách.

• Pán Hanko pripomenul problémy s parkovaním pred mestským úradom počas akcií organizovaných mestom/uvítanie detí do života/

• Pán Rusnák informoval o praxi zástupcoch mesta pri prevode vlastníctva pozemkov. Pozemky vhodné na parkovanie boli dané do vlastníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite a tá ho poskytla developerom. Tí budú vyberať parkovné od občanov. Pán Rusnák spomenul pána Gajdošíka, ktorý pôvodne sľúbil, že pozemky ostanú v majetku mesta. Občianska rada pozve pána Gajdošíka, prípadne ďalších zodpovedných zástupcov, aby vysvetlili vzniknutú situáciu.

• Pán Novanský navrhol stransparentniť plot na Námestí slobody, ktorý bráni vodičom áut vo výhľade na križovatku.

• Pani Karová pošle členom rady emailom oskenovanú verziu listu od pána Zdeňka Ružinyiho, ktorý ho doniesol na OR ako občan

• Členovia rady poverení prípravou tlačového spravodaja sa stretnú 20. októbra (bližší čas a miesto sa spresní mailom).

 

Ďalšie stretnutie občianskej rady sa bude konať 3. novembra 2015 o 18:00 hod. v priestoroch SZU na Bernolákovej ulici.

Predseda: Daniel Hanko

Zapisovateľ: Tomáš Teicher

Dňa 6.10.2015 v Banskej Bystrici