Zápisnice zo stretnutí občiasnkej rady Radvaň

Najnovšie zápsinice z Občianskej rady možno nájsť na webstránke mesta na tomto odkaze.

Na zasadnutí sme riešili nasledovné body 

* obstarať projekt na revitalizáciu verejného parku Radvanských v areáli kaštieľa Radvanských
* informácia o schválení príspevku z rozpočtu MsZ BB vo výške 2 € na občana ( predtým 1,5 € )
* schválenie dotácie na futbalový turnaj
* príprava podujatia Karneval
* návrh zmien cyklotrasy Hušták - Radvaň
* informácia o prenajatých priestorov
* doplnenie kamerového systému
* a ďalšie podnety viď. zápisnica
+ harmonogram o zbere objemného odpadu

... sme tu pre Vás Občianska rada Radvaň

PROGRAM:

1.Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice ,schválenie programu 
2. Slovo pre hostí
3. Kontrola uznesení
4. Rámcový plán rozvoja mestskej časti Radvaň pre rok 2019
5. Aktualizácia „Rokovacieho poriadku ORR“ (A. Jankovič)
6. Informácia z rokovania s vedením mesta k zriadeniu Denného centra (R. Miškár)
7. Príprava verejného plánovania (P. Rusnák)
8. Propagácia projektov PR 2019 zaradených do hlasovania (R. Miškár)
9. Rôzne, diskusia
10. Záver - uznesenia

V prílohe nájdete zápisnicu z rokovania Občianskej rady Radvaň.
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 17. 01. 2019

Stránky