Zápisnica zo stretnutia Občianskej rady dňa 5. 11. 2008

Prítomní:

  • D. Hanko
  • P. Polakovič
  • A. Švecová
  • M. Kamenská
  • J. Galicová
  • S. Feiková
  • M. Kollárová
  • Členovia Mestskej polície

Program:

1. Diskusia s členmi Mestskej polície

- neustále odpredávanie parkovacích miest napriek prísľubu neuzatvárania nových zmlúv
- potreba zvýšenia počtu pochôzkárov v Radvani
- bolo by lepšie, aby jednotlivé časti mesta mali svojich „vlastných“ mestských policajtov – aby si občania poznali svojho policajta
- komunikácia týchto pripomienok na Mesto – D. Hanko

2. Problémy na sídlisku

- dlhodobé a opakované rozkopávky
- zhromažďovanie bezdomovcov a drogovo závislých v priestoroch bývalej kolkárne – majetok SZÚ
- budeme sa informovať u prof. Dluholuckého a apelovať cez neho na SZÚ, aby riešil problém s bezpečnosťou v tomto objekte – zodpovedná S. Feiková
- hromadenie odpadu okolo kontajnerov
- nedostatočný odvoz separovaného odpadu – bolo by dobré označiť kontajnery na separovaný zber logom firmy a telefonickým kontaktom, kde by mohli občania v prípade hromadenia odpadu zavolať – návrh na Mesto – S. Feiková 

3. Návrh p. Kollárovej na založenie Materského centra

- pani Kollárová predostrela svoju aktivitu na založenie Materského centra v jednej z radvanských škôlok – pozitívne sa k tomu zatiaľ postavila MŠ Radvanská 26 (v priestoroch starej telocvične)
- Občianska rada prislúbila podporu pri jednaní s Mestom o poskytnutí priestorov 

4. Organizácia Mikuláša pre deti z Radvane

- členovia občianskej rady sa budú spolupodieľať na organizovaní Mikuláša pre radvanské deti – termín a rozsah prediskutuje s poslancom Haškom D. Hanko
- potreba vylepšiť osvetlenie vianočného stromčeka – s Mestom bude riešiť D. Hanko

Zapísala: S. Feiková